Algemene Voorwaarden en Bepalingen van ISTG.

Elke abonnee of lid van Familieweb of Ouderenagenda kan inloggen op websites van ISTG.
Door van websites van ISTG gebruikt te maken gaat u ook akkoord met "De Algemene Voorwaarden en Bepalingen van ISTG", die hier opgesomd worden:


ISTG.
1. Privacy.
a. Persoonlijke gegevens ingevoerd door personen zelf op websites van ISTG worden centraal opgeslagen op de server van ISTG.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze opgenomen zijn en getoond op diverse websites van ISTG.
U kunt te allen tijde uw gegevens inzien, wijzigen en/of verwijderen; u bepaalt wat zichtbaar mag zijn voor anderen.
b. Het doen en laten van personen op websites van ISTG wordt nauwkeurig in de gaten gehouden en misbruik of wangedrag wordt onmiddellijk bestraft door blokkering van de websites van ISTG voor die persoon en gerechtelijke stappen tegen die persoon indien nodig.
c. ISTG deelt geen gegevens met andere partijen en verkoopt of verstrekt ook geen gegevens aan andere partijen.
Bepaalde gegevens worden ter inzage gegeven aan personen die kunnen inloggen op websites van ISTG, waarvoor ze ook nadrukkelijk bedoeld zijn.
Het is alle personen verboden om informatie verkregen na inloggen op een van de websites van ISTG openbaar te maken of te delen met personen die niet kunnen inloggen op die websites!
2. Correspondentie.
Ten einde de kosten minimaal te houden, verzoek ik u geen correspondentie te voeren over zaken, die in deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen duidelijk zijn uit- en vastgelegd.
Door het abonnee worden accepteert u deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen van ISTG en zal er dan ook niet van worden afgeweken.

Bezoekenplanner.
1. Doelstelling Bezoekenplanner.
Door het spreiden van bezoeken aan de te bezoeken persoon, wordt de eenzaamheid voor die persoon tegengegaan en voorkomen dat er te veel personen tegelijkertijd op bezoek komen. Tevens wordt voorkomen, dat er bezoek komt tijdens afspraken of activiteiten voor de te bezoeken persoon. Iemand die toegang heeft tot Ouderenagenda kan een persoon beheren en een agenda voor die persoon inrichten, waarin hij aangeeft welke afspraken of activiteiten al gemaakt zijn voor die beheerde persoon. Ook kan hij een aantal tijdstippen aangeven per dag, waarin bezoek mogelijk is. Ouderenagenda bepaalt uit deze gegevens de bezoektijden en toont deze in de Bezoekenplanner van die beheerde persoon op de Website Bezoekenplanner. Als mensen de Bezoekenplanner bezoeken en een tijdstip kiezen en doorgeven aan de beheerder van die persoon, dan is dat tijdstip niet meer beschikbaar voor mogelijke volgende bezoekers van de Bezoekenplanner.
De mensen, waarvoor een bezoekenplanner een uitkomst biedt, zijn niet alleen oudere mensen, die nog zelfstandig wonen of in een zorginstelling verblijven, maar ook bijv. mensen, die tijdelijk opgenomen zijn in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Ook voor mensen, die zeer druk zijn en weinig tijd hebben voor bezoek, kunnen een bezoekenplanner hanteren voor hun.
Alle abonnees van Ouderenagenda en Familieweb kunnen voor hun zelf gratis een agenda en bezoekenplanner inrichten!
2. Rechten en verplichtingen Bezoekenplanner.
a. Door gebruik te maken van "Bezoekenplanner" bent u als abonnementsbeheerder of -houder volledig verantwoordelijk voor de gegevens die u verstrekt om Bezoekenplanner te kunnen gebruiken.
Tevens verklaart u gerechtigd te zijn en toestemming te hebben gekregen om de vermelde gegevens van de beheerde persoon te mogen publiceren in een vorm om bezoek aan die persoon mogelijk te maken!
b. Indien u alleen op een tijdelijk adres verblijft (dus bijv. geen ziekenhuis of zorginstelling) en zijn de aangegeven bezoekmomenten de tijdstippen waarop u daar aanwezig bent, dan weet een ieder wanneer u daar NIET aanwezig bent.
Wij adviseren u om geen bezoekenplanner te hanteren voor een privé verblijfadres, wat weliswaar afgesloten, doch onbeheerd achterblijft als u niet beschikbaar bent voor bezoek!

Familieweb.
1. Doelstelling Familieweb.
Door het delen van allerlei gebeurtenissen die betrokken personen meemaken, leert men elkaar beter kennen en zal het makkelijker zijn om met elkaar om te gaan en contact op te nemen. Alle abonnees van het Familieweb kunnen de contactgegevens, die men wil delen, inzien. Deze gegevens kan men dan gebruiken om te reageren op een geplaatste gebeurtenis of om contact op te nemen met de plaatser van die informatie of gebeurtenis. Daarmee komt men bij de essentie van het Familieweb: het verbeteren van het contact tussen de vele aangesloten personen en families. U zult zien, dat van vele handelingen op het Familieweb persoonlijk contact het gevolg zal zijn, terwijl ook zij, die geen contact willen, maar de familie niet uit het oog willen verliezen, terecht kunnen bij Familieweb.
Alle mensen (mits aantoonbaar echt familielid) kunnen abonnees worden.
Als abonnee kunnen zij schrijfrechten krijgen door het abonnement om te zetten naar een lidmaatschap; een FamiliewebLid is dus een FamiliewebAbonnee met schrijfrechten.
FamiliewebLeden kunnen vervolgens nog de status van FamiliewebMeester verwerven als zij aan bepaalde eisen voldoen.
2. Rechten en verplichtingen Familieweb.
a. Familieweb bestaat uit vele nog levende en overleden personen. De overleden personen worden vermeld met geboorte- en overlijdensdatum (mits beschikbaar) en de levende met naam en geboortedatum. Deze basisinformatie vormt de kern van Familieweb en elke vermelde persoon op Familieweb moet een relationele band hebben met een andere persoon op Familieweb. Men kan dan ook pas abonnee worden als de relatie tussen een reeds vermeld persoon en u wordt opgenomen op Familieweb. Deze familieband moet u per e-mail aanreiken en wordt door een FamiliewebMeester of de WebsiteEigenaar ingevoerd, waarna het mogelijk wordt om abonnee te worden.
Personen zonder een familiaire band met Familieweb worden niet toegelaten.
b. Namen en geboortedata zijn zichtbaar op o.a. Familieweb zonder verdere gegevens evenals relatienamen en relatiedata; doordat verdere data niet zichtbaar is vallen die gegevens niet onder de privacy wetgeving: ze identificeren niemand. De informatie, die dat wel doet is pas toegankelijk na inloggen op een website van ISTG en afhankelijk van de gegevens die de persoon in kwestie heeft verstrekt aan ISTG.
ISTG blokkeert zelfs deze "openbare" data als personen hiertegen een bezwaar kenbaar maken!
c. Familieweb is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolgen van de informatie op het Familieweb.
Ga er ook niet van uit dat een belangrijke mededeling tijdig en altijd degenen bereikt die je wilt bereiken; ook voor e-mail geldt dit! Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de mensen die je wilt bereiken
d. Familieweb is niet verantwoordelijk voor de door haar abonnees geplaatste informatie, en garandeert op geen enkele wijze de juistheid van de gegevens.
e. Familieweb wil geen enkele censuur uitoefenen op de geplaatste informatie, doch heeft in uiterste gevallen de vrijheid om kwetsende en beledigende berichten of gebeurtenissen te verwijderen, nadat een redelijk verzoek aan de plaatser niet wordt ingewilligd. Een geschil tussen leden over een gebeurtenis moet in eerste instantie waar mogelijk onderling worden opgelost.
f. Familieweb verstrekt op geen enkele wijze informatie van de FamiliewebAbonnees of gegevensbestanden aan derden, tenzij hiertoe gedwongen door een gerechtelijk bevel. Een felicitatie voor een jarige of jubilaris in het beginscherm is de enige uitzondering, doch een verjaardag lijst is niet beschikbaar voor derden.
g. Familieweb is volledig eigendom van ISTG - Internet Service Ton Gielen een onderdeel van TGCD - Ton Gielen Computers Deurne.
h. De servers, waarop Familieweb draait, worden dagelijks gebackupped door de provider en ISTG. Toch kan het voorkomen, dat er informatie verloren gaat; hiervoor kan Familieweb of ISTG nooit aansprakelijk worden gesteld.
3. Rechten en verplichtingen van FamiliewebAbonnees.
a. Familieleden die abonnee willen worden zijn verplicht de vereiste aanmeldgegevens te verstrekken, waarmee tevens hun identiteit kan worden gecontroleerd en bevestigd. Hierover kan extra contact worden opgenomen door de FamiliewebEigenaar bij twijfel of onduidelijkheden. Is uw identiteit vastgesteld, dan wordt van u alleen de naam en geboortedatum opgenomen en de naam en geboortedatum van de personen die de schakel(s) vormen tussen u en een reeds op Familieweb vermelde persoon. U dient deze personen op de hoogte te stellen van de vermelding van hun naam en geboortedatum en het doel waarvoor zij op Familieweb zijn opgenomen. Hoewel de vermelding van alleen de naam en geboortedatum toegestaan is, worden deze direct verwijderd als de geplaatste persoon daarom vraagt.
b. Neemt een familielid een abonnement, dan gaat deze akkoord met de AVB van ISTG en de kosten van Familieweb. Mochten deze voorwaarden gewijzigd of aangepast worden, dan wordt dit gemeld in het beginscherm van alle websites van ISTG voordat u inlogt.
De hiërarchie van personen met een abonnement of lidmaatschap op Familieweb is dus FamiliewebAbonnee, FamiliewebLid, FamiliewebMeester en FamiliewebEigenaar.
Een FamiliewebAbonnee heeft dus de minste rechten en verplichtingen en de FamiliewebEigenaar de meeste; wat geldt voor een FamiliewebAbonnee geldt ook voor FamiliewebLeden en wat voor een FamiliewebLid geldt, geldt ook voor FamiliewebMeesters. Door in te loggen op Familieweb gaat u volledig akkoord met deze "Algemene Voorwaarden en Bepalingen van ISTG".
c. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en de kosten hiervoor zijn in vergelijking tot de geboden diensten te verwaarlozen. Leden dienen hun inloggegevens geheim te houden en bij een vermoeden van uitlekken, deze direct te wijzigen. De voordelen om dan bijv. houderschappen te nemen op gezinsleden of naaste familieleden wegen absoluut op tegen de kosten hiervan, omdat ook zij dan een gratis abonnement krijgen gedurende uw houderschap en u de plaatsingen van gebeurtenissen en gegeven namens hen kunt doen.
Deelt u uw inloggegevens met meerdere personen, dan wordt u direct geroyeerd als FamiliewebAbonnee. Het is daarom belangrijk voor u om bij het verlaten van het Familieweb ook uit te loggen. Het kort na elkaar inloggen zonder uit te loggen maakt u zeer verdacht en zal dan ook automatisch de aandacht op u vestigen. Gebeurt dit dan ook nog eens vanaf verschillende computers, dan is een op handen zijnde royering bijna niet meer te voorkomen.
d. Abonnees mogen geen informatie van het Familieweb gebruiken ter openbare publicatie of andere commerciële activiteiten zonder toestemming van Familieweb én de plaatser/eigenaar van die informatie. Een "live" demo van het gebruik van Familieweb door FamiliewebAbonnees of -Leden is toegestaan, doch het opslaan van pagina's en/of "screenshots" afkomstig van de website van Familieweb en deze aan derden verstrekken is ten strengste verboden.
e. Abonnees dienen volgens de geldende regelgeving, de privacy van alle familieleden te waarborgen en te respecteren. Zij bepalen zelf welke gegevens ze willen plaatsen en delen met andere familieleden en kunnen dit te allen tijde wijzigen of intrekken(privacywetgeving). Eenmaal geplaatste gebeurtenissen vormen de geschiedenis van Familieweb en zijn destijds rechtmatig geplaatst door de eigenaar en kunnen dan ook juridisch niet meer worden ingetrokken(persvrijheid).
FamiliewebLeden geven door plaatsing van gebeurtenissen Familieweb het recht om deze informatie voor altijd te behouden en op het Familieweb blijvend te publiceren ook al wordt een actief abonnement beëindigd, op welke wijze of om welke reden dan ook!.
f. Als abonnees het niet met een gebeurtenis eens zijn (onjuist, foutief o.i.d.), kunnen zij de plaatser verzoeken tot wijziging van die gegevens.
Wat u zelf mag wijzigen of toevoegen aan een gebeurtenis vloeit voort uit de rechten die u hebt en worden door het Familieweb automatisch toegepast en zichtbaar gemaakt.
Als plaatser van de gebeurtenis kunt u te allen tijde ook alles wijzigen of de gehele gebeurtenis vrijgeven waarbij het wijzigen of aanvullen weer door andere FamiliewebLeden mogelijk wordt gemaakt (de wijziging gegevens in het Familieweb worden gewist). Van een nog niet geclaimde gebeurtenis (zonder eigenaar dus of toegevoegd door Ton Gielen bij inrichting database) wordt de eerste die een wijziging/aanvulling aanbrengt automatisch de plaatser en eigenaar van de gebeurtenis.
g. Leden kunnen op een eigen computer de geplaatste gebeurtenissen voorbereiden en bewaren, zodat deze met zo min mogelijke schrijffouten op het Familieweb geplaatst kunnen worden. Ook bij verlies op het Familieweb kan deze dan eenvoudig opnieuw geplaatst worden door de eigenaar.
h. Een FamiliewebLid met geldig lidmaatschap kan gebeurtenissen plaatsen over:
- algemene zaken.
- zichzelf.
- overleden personen, die niet onder houderschap zijn.
- het eigen gezin (dus waarvan het lid gezinshoofd is).
- het oudergezin (dus waarvan het lid kind is).
- gezinnen waarvan beide ouders overleden zijn.
Deze gebeurtenis kan hij ook koppelen aan de personen of relaties waarover hij het houderschap heeft.
i. Voor alle inhoud van een gebeurtenis en persoonlijke informatie is de persoon, die het geplaatst heeft, geheel verantwoordelijk en verklaart door de plaatsing hiervan op het Familieweb, dat de geplaatste informatie geheel vrij is van alle rechten, zonder enige uitzondering. Wordt met een geplaatste gebeurtenis toch een copyright van derden geschonden (bijv. met teksten, foto’s of geluid) dan is de plaatser van de gebeurtenis hiervoor verantwoordelijk en zal het bericht van het Familieweb worden verwijderd na bewijsvoering en verzoek van de rechthebbende. Is Familieweb niet overtuigd van het recht van die derde, dan zal dit eerst tussen de betrokken partijen moeten worden uitgemaakt, waarna Familieweb de uitspraak van de daartoe bevoegde instanties zal opvolgen.
4. Aanvang abonnement en betaling.
a. Na de eerste aanmelding als abonnee krijgt u gedurende één maand gratis toegang tot het Familieweb als FamiliewebAbonnee. Als u vervolgens besluit een abonnement te nemen, dient u binnen die maand het verschuldigd abonnementsgeld voor één jaar te voldoen, waarna de einddatum wordt vastgelegd op 12 maanden na de einddatum van het gratis abonnement. Indien u, in plaats van abonnee lid wordt, wordt direct na betaling van het abonnement dit gewijzigd in een lidmaatschap, zodat u meteen kunt gaan publiceren.
b. Een abonnement of lidmaatschap eindigt automatisch op de einddatum van de lopende abonnementsperiode als er geen betaling voor een verlenging heeft plaatsgevonden. Automatische verlening is niet mogelijk!
c. Is een abonnement langer als 60 dagen verlopen, dan vindt een reset van de abonnementsperiode plaats en kunt u zich opnieuw aanmelden voor een nieuwe jaarabonnement, doch zonder een gratis kennismakingsmaand. Na betaling van het abonnementsgeld voor één jaar wordt uw abonnement weer actief.
d. Kunt u door omstandigheden tijdelijke geen gebruikmaken van uw abonnement, dan kunt u éénmaal in één abonnementsperiode uw abonnement opschorten. Zodra u kiest voor opschorten vult u de datum in, waarop het abonnement weer actief moet worden. Automatisch wordt dan hierbij de resterende abonnementsperiode opgeteld en als nieuwe einddatum van het abonnement ingevuld. Per direct wordt uw abonnement op "hold" gezet en verliest u tijdelijk alle voordelen als FamiliewebLid. Indien u ook een houderschap over personen heeft, verliezen zij ook tijdelijk hun abonnement in diezelfde periode.
e. Alle betalingen van alle Familieweb diensten kunt u alleen doen per FamiliewebKnip.
5. Houderschap.
a. Alle FamiliewebLeden met een geldig abonnement kunnen een houderschap verkrijgen over:
- eigen kinderen tot 18 jaar zonder toestemming van die kinderen.
- eigen kinderen boven 18 jaar (toestemming wordt als vanzelfsprekend aangenomen).
- hun eigen partner (toestemming wordt als vanzelfsprekend aangenomen).
- hun eigen ouders en grootouders (toestemming wordt als vanzelfsprekend aangenomen).
- de ouders en grootouders van de partner onder houderschap (toestemming wordt als vanzelfsprekend aangenomen).
- andere levende Familieweb personen, die daartoe toestemming hebben geven aan de Familieweb eigenaar.
Alle houderschappen, gratis of niet, moeten worden aangevraagd of ingesteld door u zelf.
b. De leden met een houderschap kunnen gebeurtenissen plaatsen over "personen-onder-houderschap" alsof zij zelf die personen zijn, dus zonder beperkingen.
c. "Personen-onder-houderschap" krijgen vanaf een leeftijd van 18 jaar een gratis abonnement op Familieweb; zij kunnen dus alles lezen, doch niets zelf schrijven en publiceren. Als "personen-onder-houderschap" besluiten om zelf lid te worden, komt elk houderschap over die persoon, zonder enige vorm van restitutie te vervallen.
d. Als eigenkinderen boven de 18 jaar, partner, ouders of grootouders bezwaar maken tegen het houderschap (dus met "vanzelfsprekende-toestemming"), dan komt het houderschap direct te vervallen zonder enige vorm van restitutie en is het in het vervolg niet meer mogelijk om een houderschap te verkrijgen over hen.
e. Wordt een houderschap beëindigd, dan wordt het gratis abonnement van de "persoon-onder-houderschap" ook beëindigd; zodra die weer wil inloggen, wordt hem de kans gegeven om een eigen abonnement te nemen.
f. U kunt geen houderschap nemen over leden van het Familieweb:
- die zelf een lidmaatschap hebben.
- die bezwaar tegen een houderschap van wie dan ook hebben aangegeven.
- die een geblokkeerd abonnement hebben.
g. Wordt een abonnement om welke reden dan ook geblokkeerd, dan vervallen daarmee ook alle houderschappen op die persoon zonder een vorm van restitutie aan de houder.
h. Overleg met de personen, waarover u een houderschap wilt nemen of opheffen, zodat zij op de hoogte zijn van uw plannen en zich hierop kunnen aanpassen. Geef ook de e-mailadressen door aan de FamiliewebEigenaar van de personen over wie u een houderschap neemt, zodat Familieweb hun de toegangscodes kan verstrekken voor een gratis abonnement.
6. Dagboeken.
a. Persoonlijke omstandigheden en gevoelens kunnen aanleiding zijn voor FamiliewebLeden om een dagboek bij te gaan houden.
Het FamiliewebLid bepaalt zelf of zijn dagboek openbaar is en dus gelezen mag worden door FamiliewebAbonnees.
Voor de eigenaar van het dagboek is altijd het volledige dagboek zichtbaar!
b. Zodra het FamiliewebLid overlijdt, is zijn dagboek en alle bladzijdes openbaar.
Voor Familieweb is iemand overleden, zodra er een overlijdensdatum wordt toegevoegd of aangegeven wordt dat die persoon zeker overleden is terwijl de datum niet bekend is.
c. Men kan alleen een nieuwe huidige dagboekbladzijde invoeren en de laatste 5 ingevoerde bladzijdes (inclusief de huidige dus!) vervangen.
Een bladzijde kan op de eigen computer met bijv. MS-Kladblok worden opgemaakt. Door op de hyperlink "Bladzijde ophalen:" te klikken, wordt een voorbeeld pagina of een reeds geplaatste bladzijde geopend om te wijzigen. Nadat de gewijzigde bladzijde op de eigen computer is opgeslagen kan deze met de toets "Bladeren" gekozen worden en met de toets "Opslaan" wordt die opgelagen als de gekozen dagboek bladzijde.
d. Ook al is het dagboek openbaar, alle bladzijdes kunnen apart gemarkeerd worden als openbaar en dus of ze in het dagboek voorkomen.
e. Door een dagboek te publiceren op Familieweb, behoudt Familieweb voor altijd het recht om uw dagboek te behouden en te tonen aan FamiliewebAbonnees met inachtname van artikel 6a en 6b. Indien u een dagboek of een dagboekbladzijde wilt verwijderen, dan zult u per e-mail de FamiliewebEigenaar hiertoe moeten verzoeken onder vermelding van gegronde redenen hiervoor.
Een gewijzigde gemoedstoestand of gewijzigde inzichten zijn geen reden om een oude bladzijde uit een dagboek te verwijderen!
Het markeren van de bladzijde als niet openbaar kan in vele gevallen de oplossing zijn tijdens het leven van de dagboekeigenaar.
f. Indien u uw lidmaatschap omzet naar een abonnement, dan heeft u geen publicatierechten meer en kunt u niets meer wijzigen aan uw dagboek.

FamiliewebBieb.
1. Doelstelling FamiliewebBieb.
Voor eigen ouders en schoonouders hebben we veel regionale boeken gekocht, die eenmaal gelezen in een kast belanden en praktisch nooit meer te voorschijn kwamen. Hierbij zaten vele boeken die best uniek en duur waren en ik heb besloten om die gratis ter beschikking te stellen aan alle personen, die ook geïnteresseerd zijn in onze en hun eigen geschiedenis. De enige kosten die berekend worden zijn de kosten om de administratie van de items te voeren en de items te vervangen bij verlies van die items.
Naast de regionale boeken bezaten we ook veel romans, Dvd’s en overige lectuur, die we ook aan de FamiliewebBieb hebben toegevoegd. Al deze items uit de FamiliewebBieb kunnen opgehaald worden bij de FamiliewebMeester, die ze opgeslagen heeft; inleveren kan bij elke FamiliewebMeester.
Teneinde de items niet te lang en vooral onnodig bezet te houden, worden de leenkosten per dag berekend.
2. De items op FamiliewebBieb.
a. Eigendom: de items op FamiliewebBieb zijn en blijven te allen tijde eigendom van Familieweb, die ze ter beschikking stelt aan abonnees van Familieweb en Ouderenagenda.
Het is niet de bedoeling dat u spullen doorleent aan andere personen zonder medeweten en goedkeuring van de FamiliewebBieb!
Bij een vermoeden van misbruik en/of fraude worden onmiddellijk passende acties ondernomen en een eventueel tegoed in uw Webknip bevroren; ook juridische stappen zijn niet uitgesloten, waarbij u de volledige kosten zult moeten dragen.
Alle kosten kunnen alleen worden verrekend met uw Webknip!
Door alleen uw Webknip te gebruiken voor alle afrekeningen, kan het uitleen- en inname proces volledig automatisch verlopen en zijn de kosten minimaal.
b. Waarde: u kunt items “doneren” aan Familieweb om ze uit te lenen aan abonnees, waarbij het eigendomsrecht volledig naar de FamiliewebBieb gaat.
Familieweb bepaald vervolgens de waarde van dat item in het FamiliewebBieb bestand als dit bij verlies vervangen moet worden.
c. Borg: om items te lenen moet u bij het ophalen van dat item een borg betalen. De borg is het bedrag wat FamiliewebBieb kwijt is om het geleend item te vervangen en hoeft niet persé de handelswaarde van dat item te zijn. Deze borg wordt bij de beëindiging van de leenperiode aan u geretourneerd.
d. Leenperiode: de leenperiode gaat in op de dag dat u het item ophaalt en wordt beëindigd bij het weer inleveren van het item, afgerond naar boven op hele dagen.
U kunt een item inleveren bij een FamiliewebMeester van uw keuze, die uw leenperiode afsluit en het item weer in bewaring neemt.
Ook kunt u een item overhandigen aan een andere abonnee, die het item ook wil lenen en bij u komt halen. Indien het saldo van de nieuwe lener toereikend is, wordt dit duidelijk aangegeven na inloggen op FamiliewebBieb en invoeren van de overdracht en wordt uw leenperiode afgesloten en afgerekend.
Indien u een item meegeeft aan iemand, waarvoor de overdracht niet wordt goedgekeurd door FamiliewebBieb, blijft u volledig aansprakelijk voor schade of verlies van het item en blijft uw leenperiode doorlopen.
e. Zorgplicht: u dient het geleende item met de grootst mogelijke zorg te behandelen en te bewaren voor Familieweb.
f. Kosten: over het aantal dagen dat u het item tot uw beschikking heeft gehad wordt een vergoeding gevraagd van 1% van de vervangingswaarde van dat item per dag.
g. Schade: mocht er tijdens uw leenperiode schade zijn ontstaan of toegevoegd aan het item, dan wordt de waardevermindering t.g.v. die schade aan u in rekening gebracht.
Betaling van schadevergoeding geeft u geen enkel eigendomsrecht over het item!
3. Afrekenen van kosten.
a. Alle kosten kunnen alleen verrekend worden met uw Webknip; dit geldt voor de borg, leenkosten en aangebrachte schade aan het item.
b. Om een item te lenen, dient u dus minimaal een saldo te hebben in uw Webknip waarmee u de borg kunt betalen. Of het saldo toereikend is, wordt bepaald per artikel. Mocht u meerdere items tegelijk lenen, dan dient u alle borgen bij elkaar op te tellen om te bepalen of het mogelijk is om die allemaal tegelijkertijd te lenen. Zodra u het eerste item afrekent en ontvangt, kan het zijn dat het saldo niet meer toereikend is voor het volgende item.
FamiliewebBieb controleert alleen of het saldo toereikend is voor het item, wat u bekijkt en laat vervolgens hiervan de waarde en kosten per dag zien!
c. De afrekening bestaat dus uit een teruggaaf van de volledige borg, een berekening van leenkosten en een berekening van waardevermindering of verlies van het item. Het kan dus zijn dat bij verlies van het item een te betalen leenperiode als vordering overblijft. Hierdoor krijgt u een negatief saldo in uw Webknip en zullen bepaalde handelingen op Familieweb of Ouderenagenda onmogelijk zijn tot u uw Webknip heeft aangevuld.
Schade ten gevolge van deze blokkering is geheel voor uw rekening en zal nooit vergoed worden!
d. U verkrijgt geen enkel eigendomsrecht over een item, indien de leenkosten de waarde van dat item overschrijden en de plicht, om het item in dezelfde staat te retourneren als dat u het ontvangen heeft, blijft onverminderd van kracht.

FamiliewebMarkt.
1. Doelstelling FamiliewebMarkt.
Een duurzame maatschappij verlangt van ons om niets weg te gooien en als dit uiteindelijk toch moet, dan moeten de spullen gerecycled worden. Om dit weggooien nog verder te beperken, kan het zijn, dat hoewel u er op uitgekeken bent, iemand anders die spullen wel van u wilt overnemen gratis of tegen een door u te bepalen prijs. Om aan de wereld kenbaar te maken dat u spullen heeft, waar u vanaf wilt hebben we FamiliewebMarkt in het leven geroepen. De indeling is gebaseerd op een echte markt: soort markt, afdeling en kraam. Tegen een minimale vergoeding gebaseerd op de prijs die u vraagt voor uw spullen, kunt u die spullen in een kraam te koop aanbieden aan alle gasten en abonnees van Familieweb.
FamiliewebMarkt bemiddelt dus alleen tussen u en uw koper; u moet zelf afrekenen met kopers en de spullen leveren. Indien die koper ook abonnee is van Familieweb of Ouderenagenda kunt u hem ook laten betalen uit zijn Webknip naar uw Webknip, waarna hij de spullen bij u kan ophalen.
Eenmaal op de FamiliewebMarkt geplaatste spullen blijven geplaatst tot de verkoop of terugtrekking hiervan!
2. Privacy.
a. Persoonlijke gegevens ingevoerd door personen zelf op alle websites van ISTG worden centraal opgeslagen op de server van ISTG.
b. Namen en geboortedata zijn zichtbaar op Familieweb zonder verdere gegevens evenals relatienamen en trouwdata; doordat verdere data niet zichtbaar is vallen die gegevens niet onder de privacy wetgeving: ze identificeren niemand. De informatie, die dat wel doet is pas toegankelijk na inloggen op Familieweb en afhankelijk wat de persoon in kwestie heeft verstrekt aan ISTG.
ISTG blokkeert zelfs deze "openbare" data als personen hiertegen een bezwaar kenbaar maken!
c. Het doen en laten van personen op websites van ISTG wordt nauwkeurig in de gaten gehouden en misbruik of wangedrag wordt onmiddellijk bestraft door blokkering van de websites van ISTG voor die persoon en gerechtelijke stappen tegen die persoon indien nodig.
d. U kunt te allen tijde uw gegevens inzien, wijzigen en/of verwijderen; u bepaald wat zichtbaar mag zijn voor anderen.
e. ISTG deelt geen gegevens met andere partijen en verkoopt of verstrekt ook geen gegevens aan andere partijen.
Bepaalde gegevens worden ter inzage gegeven aan andere personen op dezelfde website waarvoor ze ook nadrukkelijk bedoeld zijn.
Het is alle aangesloten personen verboden om informatie verkregen op een van de websites van ISTG openbaar te maken of te delen met niet aangesloten personen!
3. Algemeen.
a. Inrichting: FamiliewebMarkt is als een echte markt. Eerst moet u kiezen naar welke soort FamiliewebMarkt u gaat en vervolgens welke afdeling op die markt. Als laatste kiest u de kraam die u op de FamiliewebMarkt wilt bezoeken en krijgt u een lijst van alle artikelen die in die kraam te koop worden aangeboden.
b. Schade: Familieweb is nooit en te nimmer verantwoordelijk voor schade ontstaan uit de op de FamiliewebMarkt verhandelde goederen. Mocht iemand (koper of verkoper) zich bewust niet houden aan deze voorwaarden, dan kan hem of haar de toegang tot de FamiliewebMarkt en zelfs tot Familieweb ontzegd worden voor onbepaalde tijd zonder enige vorm van restitutie van betaalde bedragen aan Familieweb. Een eventueel tegoed in de hierdoor geblokkeerde Webknip van de "overtreder" kan aangewend worden als eerste schadevergoeding (als hier sprake van is volgens de beoordeling van de FamiliewebEigenaar). Een eventuele hogere schade zal door de koper zelf, buiten Familieweb om, verhaald moeten worden op de verkoper volgens gebruikelijke mogelijkheden.
c. Toezicht en controle: Familieweb houdt alle handelingen op de FamiliewebMarkt nauwkeurig in de gaten, doch is vooral ook afhankelijk van uw meldingen als koper of verkoper. Mocht iemand van buitenaf (geen abonnee van Familieweb dus!) een bod uitbrengen op uw artikel, dan geeft Familieweb dit ook aan met een waarschuwing, wees dan extra alert en meldt geconstateerde problemen direct per email aan de FamiliewebEigenaar, die hierop passende actie zal ondernemen en de gastbezoeker voor de FamiliewebMarkt zal blokkeren. U krijgt van elke bieder een e-mailadres en mobieltelefoonnummer, waarmee u contact kan opnemen. Dit heeft de buitenstaander minimaal moeten verstrekken om toegang te krijgen tot de FamiliewebMarkt wat al een zekere veiligheid inhoudt.
4. Verkopen op FamiliewebMarkt.
a. Kosten: u betaald eenmalig een bedrag voor elk artikel, wat u te koop aanbiedt op de FamiliewebMarkt, afhankelijk van uw vraagprijs:
- voor artikelen die u gratis aanbiedt zijn geen kosten verschuldigd.
- voor artikelen met een vraagprijs tot € 1,00 wordt € 0,10 in rekening gebracht.
- voor artikelen met een vraagprijs van € 1,00 tot € 1000,00 wordt 10% tot 1% in rekening gebracht (oplopende prijs / aflopend percentage).
- voor artikelen met een vraagprijs vanaf € 1000,00 wordt 1% in rekening gebracht.
De te betalen kosten worden automatisch berekend en getoond aan u, voordat het artikel op de FamiliewebMarkt wordt geplaatst.
Alle bedragen zijn éénmalig; bij een verlaging van uw vraagprijs worden geen betaalde kosten gecrediteerd. Bij een verhoging van uw vraagprijs zullen de kosten ook hoger zijn; het verschil (nieuwe kosten minus betaalde kosten) zult u eerst moeten afrekenen voordat de wijziging doorgevoerd wordt!
b. Herkomst: door een artikel in een “FamiliewebMarkt kraam te leggen” garandeert u, dat dit artikel van u is en op een eerlijke manier verkregen (dus bijv. niet afkomstig is van diefstal door wie dan ook). Mocht er twijfel ontstaan over de herkomst, dan kan Familieweb het artikel zonder opgaaf van redenen direct verwijderen van de FamiliewebMarkt, zonder enige vorm van restitutie van betaalde bedragen hiervoor.
c. Advertentieduur: uw artikel blijft altijd deel uitmaken van de gekozen Marktkraam en hoeft nooit verlengd te worden. U dient er wel op toe te zien, dat het artikel ook beschikbaar blijft voor de verkoop op de FamiliewebMarkt; mocht u het niet meer in uw bezit hebben, dan dient u het artikel ook te verwijderen uit de kraam.
d. Bieden: elk bod op een artikel met een "Bieden vanaf"-prijs blijft 48u. actief vanaf het moment, dat het uitgebracht is. Wordt er binnen die 48u. niet overboden, dan valt uw "Bieden-vanaf"-prijs weer terug naar de startprijs van u. Als u de eerste biedingen toch nooit accepteert, is het verstandiger om uw "Bieden vanaf"-prijs te verhogen.
Een nieuw bod begint met uw "Bieden vanaf"-prijs en gaat vervolgens bij elk bod met 2% van het laatste bod omhoog.
e. Accepteren: accepteert iemand uw vraagprijs, dan ben u verplicht om het artikel te leveren tegen de gevraagde prijs. Wordt de verkoop niet afgewerkt binnen 48u. dan vervalt ook de acceptatie van uw vraagprijs. Heeft u geen geldige reden voor de afwijzing van die koper en krijgt Familieweb hierover een klacht, dan wordt uw artikel verwijderd, zonder restitutie van betaalde kosten voor de plaatsing op de FamiliewebMarkt.
f. Leveren: kopers kunnen tegen de vermelde prijzen de artikelen afhalen of laten afhalen bij u, nadat over de levering en betaling een afspraak is gemaakt met u. Moet u de levering regelen maak dan een afspraak wat de bezorgings- en/of verzendkosten zullen zijn en wat uw betalingsvoorwaarde is (bijv. contant bij aflevering door u, onder rembours of vooraf via een transporteur).
Laat uw artikel nog gewoon actief op de FamiliewebMarkt, zolang de verkoop niet afgewerkt is. Mocht de geplande verkoop niet doorgaan, doordat de koper de afspraak niet nakomt, dan kunt u direct de volgende acceptant of vorige bieder benaderen.
Bij problemen is het altijd verstandig als u de gemaakte afspraken kunt aantonen met e-mails.
5. Kopen op FamiliewebMarkt
a. Kopen: u kunt een vraagprijs accepteren of een hoger bod uitbrengen (minimaal 2% hoger als het laatste bod). Ook kunt u wachten tot de prijs weer terugvalt naar de oude vraagprijs, doch dan loopt u het risico dat het laatste bod geaccepteerd wordt door iemand anders en waardoor u het artikel misloopt. Hebt u echt interesse in een artikel, houdt dan het verloop van de biedingen nauwkeurig in de gaten. Na elk bod heb u 48u. de tijd om een hoger bod uit te brengen, mits de verkoper het laatste bod niet heeft geaccepteerd.
b. Leveren: neemt de verkoper contact met u op om de levering te regelen, kies dan voor afhalen of verzenden als traceerbaar pakket. Mocht u kiezen voor brievenbuspost (wellicht de goedkoopste manier van verzenden) en er gaat iets mis, dan kunt u de schade op niemand verhalen. Heeft u het artikel ook al betaald, dan bent u uw geld kwijt.
Indien het artikel een aanzienlijke waarde heeft, bezuinig dan niet op de verpakkings- of verzendkosten en vraag eventueel aan de verkoper om het verzekerd te versturen. Als laatste kunt u ook zelf een afhaalopdracht verstrekken aan een vervoerder van uw keuze en voor uw kosten.
Meldt het ook aan de FamiliewebEigenaar, als een levering misgaat!
Hij kan dan de verkoper extra in de gaten houden en controleren of dit vaker gebeurt en vervolgens passende acties ondernemen; FamiliewebMarkt is hierbij voor niets aansprakelijk!
6. Tips voor veilig handelen op FamiliewebMarkt.
a. Wees extra alert als iemand een veel te hoog bod uitbrengt en u vraagt om goederen te versturen naar een "schurkenstaat".
b. Neem nooit cheques of overschrijvingen aan als betaling en controleer op internet of er meldingen zijn over de persoon door zijn mobielnummer, emailadres en/of woonadres te "Googelen" o.i.d.
c. Laat ook nooit iemand de spullen ophalen, terwijl "het geld onderweg is" met welke smoes dan ook.
d. Krijgt u vooraf netjes uw geld, zorg dan voor een verzendbewijs als u de spullen verstuurt. Mocht de koper er op staan om het artikel verstuurd te krijgen per brievenbuspost, wijs hem dan op het risico van verlies en laat hem per e-mail dit risico accepteren en eventuele schade voor zijn rekening te nemen.
e. Een verzendbewijs is geen verzekering bij verlies of schade. Elke transporteur heeft zijn eigen voorwaarden en regels en die dient u zelf te controleren of na te vragen.
f. Verstrek voor betalingen vooraf alleen uw rekeningnummer en tenaamstelling van uw rekening!
Alleen dus het IBANNUMMER van uw bankrekening en de naam van de rekeninghouder verstrekken; geen toegangscodes of kopieën van paspoort, ID-kaart of uw woonadres.
Voor betalingen vanuit het buitenland moet u ook het BIC-nummer van uw bank opgeven.
g. Laat onbekende kopers niet binnen als ze spullen afhalen en overhandig ze aan de voordeur na ontvangst van het geld. Als u het niet vertrouwt, zorg dan voor extra back-up of zie af van de verkoop.
Let ook goed op bij het aannemen van munten en bankbiljetten en controleer ze op echtheid!

Ouderenagenda en Ouderenklok.
1. Doelstelling Ouderenagenda en Ouderenklok.
Mensen voorzien van alle informatie, die betrekking heeft op het moment van de dag en wat er allemaal te gebeuren staat op die dag. Dit op zo een gemakkelijke manier dat zelfs de ouderen onder ons ermee overweg kunnen..
2. Eigendom van Ouderenagenda en Ouderenklok.
Het intellectuele eigendomsrecht en alle auteursrechten berusten volledig bij ISTG, de ontwikkelaar van de gebruikte software. ISTG behoud zich het recht u direct het gebruiksrecht te ontnemen bij auteursrechtelijke problemen; als blijkt dat u die rechten geschonden heeft en vindt vervolging plaats volgens het Europees recht.
Geen enkele publicatie in welke vorm dan ook is geoorloofd zonder toestemming van ISTG.
3. Verantwoordelijkheden.
a. U bent als gebruiker of contactpersoon geheel verantwoordelijk voor het inzetten, correct functioneren en gebruik van de Ouderenagenda en Ouderenklok. Elke wijziging in de agenda wordt direct getoond en is automatisch geaccepteerd door verder te gaan op de website.
ISTG is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventueel geleden schade ten gevolge van het functioneren van Ouderenagenda of Ouderenklok door gemaakte foutieve instellingen of boekingen.
b. Hoewel niet verplicht, zijn wij bereid om de inzet van de Ouderenagenda en Ouderenklok succesvol te maken en u alle mogelijke support te verlenen, daar waar mogelijk en ongeacht de herkomst van de hard- en software, waarmee u contact maakt met de server van Ouderenagenda en Ouderenklok.
c. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw internetverbinding; zonder een werkende internetverbinding zal Ouderenagenda en Ouderenklok niet functioneren, terwijl de kwaliteit van uw verbinding van invloed kan zijn op prestatie van Ouderenagenda en Ouderenklok.
d. Zodra uw abonnement verlopen is, stopt onmiddellijk de communicatie met onze server en is inloggen door u niet meer mogelijk zonder uw oorspronkelijk abonnement ongewijzigd te verlengen.
e. Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de communicatie met Ouderenagenda en Ouderenklok weer geactiveerd. Voor deze her activering zijn geen kosten verschuldigd, doch de originele abonnementsperiode blijft onverminderd van kracht.
f. ISTG is nooit aansprakelijk voor verloren afspraken op de server van Ouderenagenda en Ouderenklok. U dient zelf voor alle zekerheid een back-up van de bestanden op te slaan en te bewaren om indien nodig in te zetten bij problemen.
4. Rechten en plichten van contactpersonen.
a. Het is verboden voor contactpersonen om hun identiteit en inloggegevens te delen met derden voor oneigenlijk gebruik van de Ouderenagenda en Ouderenklok. Bij het geringste vermoeden van misbruik van die gegevens behoudt ISTG zich het recht om de communicatie met en het gebruik van de ISTG-servers direct te staken en op te schorten en het nodige onderzoek te verrichten. Als blijkt dat de verdenking ten onrechte is, wordt de werking weer hersteld en blijft de abonnementsperiode ongewijzigd van kracht, zonder enige vorm van restitutie of compensatie.
b. Neemt een contactpersoon een houderschaps- of beheersabonnement, dan gaat deze akkoord met de "Algemene Voorwaarden en Bepalingen van Ouderenagenda en Ouderenklok” en de daaraan verbonden kosten voor het gebruik. Mochten deze voorwaarden gewijzigd of aangepast worden, dan wordt dit gemeld in het beginscherm van Ouderenagenda en Ouderenklok voordat u inlogt. Door in te loggen op Ouderenagenda of Ouderenklok gaat u volledig akkoord met ook de wijziging(en) van deze "Algemene Voorwaarden en Bepalingen”.
c. Als contactpersoon bent u verantwoordelijk voor de persoon onder uw houderschap of beheer en zijn of haar agenda op Ouderenagenda.

Webknip.
1. Doelstelling Webknip.
ISTG heeft de Webknip in het leven geroepen om alle betalingen op websites van ISTG automatisch en zonder tussenkomst van ons en dus zonder kosten te kunnen laten verlopen. mogelijkgemaakt Tekst.
2. Rechten en verplichtingen.
a. De Webknip is uw knipbeurs, waarmee u alle betaling op de websites van ISTG kunt doen aan andere abonnees of aan één van de websites van ISTG zelf.
U bent de enige, die daar geld uit kunt halen of instoppen en u kunt er altijd binnen een paar dagen (meestal enkele uren) over beschikken, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
U kunt dus geen betalingen doen aan niet-abonnees van een van de websites van ISTG!
b. Contant geld is vaak de oorzaak van veel ellende en zal langzaam uit onze maatschappij gaan verdwijnen; ook bij Webknip is contant geld opnemen van of storten in uw Webknip mogelijk, doch probeer zoveel mogelijk met overboekingen van en naar uw Webknip te werken.
c. Alle personen vermeld op Familieweb en abonnees van Ouderenagenda hebben automatisch een Webknip gekoppeld aan hun persoonsnummer bij ISTG, waaraan geen beheerskosten zijn verbonden.
d. Bewust rood staan (dus meer uitgeven als u in uw Webknip heeft) is, zoals met elke echte knipbeurs, niet mogelijk.
Wel kunt u in bepaalde gevallen per ongeluk een negatief saldo krijgen in uw Webknip (bijv. bij de FamiliewebBieb).
U kunt met een negatiefsaldo in uw Webknip niet meer inloggen op de websites van ISTG en u wordt automatisch gevraagd om uw Webknip aan te vullen!
e. U kunt met de Webknip werken, zoals u thuis ook met uw knipbeurs werkt, alleen dan met het verschil, dat deze niet verloren of gestolen kan worden of bij brand verloren gaat.
Ook zakkenrollers hebben geen kans en "skimmen bij de pin- of betaalautomaat" is uit den boze; u vult uw Webknip aan vanuit uw bank- of girorekening of contant bij een FamiliewebMeester en kan er op dezelfde manier ook weer geld uithalen.